Zrealizowane zadania

VII.2015-VI.2016 wyłonienie wykonawców i opracowanie 15 dokumentów o charakterze projektowym lub koncepcyjnym (wykaz dokumentów znajduje się w zakładce "efekty projektu")

VI.2015 - zakończenie prac nad dokumentacją do Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego

a) Opracowanie mapy aktywności organizacji pozarządowych, działających na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

b) Opracowanie procedury dialogu i konsultacji społecznych oraz wdrożenie jej do systemów zarządzania JST na terenie obszaru funkcjonalnego

c) Opracowanie zasad współpracy z organizacjami społecznymi w realizacji zadań publicznych oraz wdrożenie ich do systemów zarządzania JST na terenie obszaru funkcjonalnego

d) Subregionalny System Analiz Samorządowych

 

VI.2015 r. - zakończenie prac nad Dokumentacją dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego

a) audyty systemów oświatowych JST w kontekście potrzeb gospodarki i rynku pracy

b) analizy wykonalności tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych i klas patronackich

V.2015 r. - zakończenie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska

IV.2015 r. - zakończenie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego

III.2015 r. - zakończenie prac nad Zintegrowanym Programem Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”

III.2015 r. - zakończenie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa

III, 2015 r. – powołanie konwentu i rozpoczęcie prac warsztatowych nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Oferty Czasu Wolnego

II.2015 r. - konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” i opracowanie końcowej wersji dokumentu

I.2015 r. -przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dokumentacji projektowej dla inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach strategii obszaru funkcjonalnego, ogłoszenie przetargów

II, III 2015 r. - spotkania konwentów ds. opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy oraz Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej

XII.2014 r. - organizacja konferencji podsumowującej pracę Konwentu Strategicznego ds. opracowania Zintegrowanej Strategii Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”; rozpoczęcie prac warsztatowych nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy oraz Zintegrowanym Programem Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

XI.2014 r. - powołanie konwentów ds. opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” oraz Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

X.2014 r - - IV sesja Konwentu Strategicznego dotycząca opracowania Zintegrowanej Strategii Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”,

IX.2014 - II i III sesja Konwentu Strategicznego dotycząca opracowania Zintegrowanej Strategii Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

VII. 2014 – I sesja Konwentu Strategicznego dotycząca opracowania Zintegrowanej Strategii Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

VI. 2014 – Konferencja inaugurująca realizację projektu,

V. 2014 – Wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentów planistycznych

V. 2014 – Uruchomienie strony internetowej projektu, wydanie ulotki informującej o projekcie, wykonanie i instalacja tablic informujących o realizacji projektu. 

V. 2014 – Powołanie konwentu strategicznego, który stanowi reprezentację różnych sektorów z terenu obszaru funkcjonalnego

III. 2014 – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych 
dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa.

II. 2014 – powołanie zespołu projektowego (spotkania raz w miesiącu)

II. 2014 – podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu

XII. 2013 – podpisanie przez wszystkich partnerów umowy o wspólnej realizacji projektu

X. 2013 r – wybór projektu do finansowania

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.