Podsumowanie konferencji 18 grudnia 2014 r.

 

W dniu 18 grudnia br., w pomieszczeniach Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, odbyła się konferencja podsumowująca prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Motywem przewodnim konferencji były nowe zasady i mechanizmy prowadzenia polityki rozwoju, a także sposoby wzmacniania współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej dla podejmowania wspólnych decyzji dotyczących rozwoju obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.

Zgromadzonych przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego powitali: Bożena Pietras-Goc, Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Paweł Kolasa, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz Józef Krzyworzeka, Starosta powiatu krakowskiego.

 

W ramach I modułu, Dawid Hoinkis, konsultant FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, przedstawił założenia polityki zorientowanej terytorialnie i omówił instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następnie, Grzegorz Godziek, Doradca Partnerstw, reprezentant Związku Miast Polskich, wygłosił prelekcję dotyczącą rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, omawiając dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy oraz prognozowane kierunki jej rozwoju.

 

II moduł konferencji otworzyła prezentacja Tomasza Ożoga, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, pełniącego rolę koordynatora projektu „Razem Blisko Krakowa”. Wystąpienie dotyczyło najważniejszych informacji o projekcie „Razem Blisko Krakowa” oraz stanu zaawansowania prac, z uwzględnieniem wniosków z dotychczasowego współdziałania. Dawid Hoinkis omówił natomiast metodologię prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” oraz wyzwania, cele i kierunki rozwoju, określone w dokumencie. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do operacji realizowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, ale dotyczy całej wspólnoty obszaru funkcjonalnego, czyli wszystkich organizacji, instytucji i podmiotów, działających na tym terenie. Realizacja zapisów Strategii powinna się zatem odbywać poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej (zgodnie z kluczowymi zasadami polityki strukturalnej Unii Europejskiej). Metodom wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” poświęcona została dyskusja, będąca punktem kulminacyjnym konferencji. Jej moderatorem była Bożena Pietras-Goc. W rolę panelistów wcielili się przedstawiciele poszczególnych Partnerów – gmin i powiatu krakowskiego. Gminę Czernichów reprezentował Maciej Gędłek, Zastępca Wójta Gminy Czernichów, Gminę Liszki – Paweł Lipowczan, Zastępca Wójta Gminy Liszki, Gminę Mogilany – Pani Ewa Kraus z Urzędu Gminy Mogilany, Gminę Skawina – Tomasz Ożóg, powiat krakowski – Lidia Pycińska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Arkadiusz Wrzoszczyk, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego. Głos zabierali również wcześniejsi prelegencji oraz osoby zgromadzone na konferencji. Dyskusja dotyczyła w szczególności metod wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” oraz planów na przyszłość, m.in. potencjalnej instytucjonalizacji Partnerstwa, dalszego współdziałania, pogłębiania współpracy i wzajemnych zależności.

 

Ostatnim punktem konferencji był występ artystyczny pn. „Kolędnicy z okolicy” w wykonaniu Teatru po Latach ze Świątnik Górnych. Uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na poczęstunek, w ramach którego była możliwość degustacji potraw i produktów lokalnych.

 

Organizatorem spotkania był FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, który pełni rolę wykonawcy dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”. Partnerstwo tworzą gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Powiat Krakowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Informacje o postępach w realizacji projektu oraz kolejnych opracowywanych dokumentach można uzyskać na stronie www.razembliskokrakowa.pl

 

Prezentacje:

 

Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

Projekt „Razem Blisko Krakowa –zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” - stan zaawansowania prac

Rozwój instytucjonalny Partnerstwa Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” doświadczenia i kierunki rozwoju

 

Galeria zdjęć

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.